Съгради промяна

Програма “Съгради промяна” на фондация "ЕкоОбщност" е насочена към изграждане и увеличаване на капацитета на формални и неформални организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и обществената промяна. Програмата се изпълнява с подкрепата на фондация “Чарлз Стюарт Мот”.
Програмата цели да насърчи и подпомогне гражданското участие и активност за разпознаване, определяне и решаване на проблеми, свързани с опазването и възстановяването на екологичния баланс на местно ниво и да съдейства за повишаване на уменията и компетенциите на одобрените кандидати в тази сфера.
В рамките на Програмата ще бъдат проведени обучения и събития за обмяна на идеи и споделяне на добри практики и опит. В допълнение, ще бъде предоставено финансиране за осъществяване на практически инициативи и дейности за разрешаване на актуални местни екологични проблеми, които допринасят за подобряване качеството на живот в средата на обитаване.
От подкрепените чрез Програмата проекти се очаква да насърчат изграждането на партньорства и устойчиви местни мрежи от активни жители, които да работят за разрешаване на екологични и общи проблеми на своята среда на живот. Изисква се и широка популяризация на дейностите, с цел да информира, мотивира и вдъхновя хората, като поставя на преден план гражданските усилия и положителните примери и практики, които по недвусмислен начин способстват за желаната промяна.
Програмата е разделена в 2 модула:
Модул 1 – Граждански инициативи
Граждани и групи могат да предложат идеите си за действия, насочени към обществеността, институции, медии, бизнес, по информиране и усилия за разрешаване на екологични проблеми. Насърчава се взаимодействие с институции, организации, фирми, в случай че това би допринесло за по-лесно и устойчиво решение и промяна.
Срок за кандидатстване по модул 1: до 24:00 ч. на 11 октомври 2015 г.
Максимален размер на финансирането на проект по модул 1: 4500 лв.
Модул 2 – Младежки инициативи
В този модул ще се подкрепи изграждането на капацитет сред младежки групи и/или училищни настоятелства за решаване на проблеми на жизнената среда (вкл. на територията на училищни дворове и градини); открити пространства в населените места – напр. градинки, междублокови пространства и др.
Срок за кандидатстване по модул 2: проектопредложения ще се приемат и оценяват текущо (по реда на получаването) от 1 октомври 2015 до 17 януари 2016 г. или до изчерпване на максималния индикативен бюджет от 25 000 лв. по този модул на Програмата.
Максимален размер на финансирането на проект по модул 2: 2500 лв.
С проектни предложения в конкурса могат да участват:
 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ) или техни клонове.
 Неформални граждански групи (вкл. младежи до 30 години), инициативни групи и комитети, в случай че разполагат с партньор, регистриран по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, който може да бъде гарант при одобрение на проекта на групата/комитета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар